ลงประกาศฟรี, โพสต์ฟรี, ลงประกาศซื้อขายสินค้า, แฟรนไชส์, SME

หมวดหมู่ที่น่าสนใจ => ข้อมูลความรู้ทั่วไปที่น่าสนใจ => Topic started by: adminadth on December 18, 2015, 01:16:11 PM

Title: ตัวอย่างแบบฟอร์ม พินัยกรรมของ ............
Post by: adminadth on December 18, 2015, 01:16:11 PM
พินัยกรรม
ของ

ยศ/นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………….
เขียนที่บ้านเลขที่…………..หมู่ที่……………ถนน……………………ตรอก/ซอย……………………….
ตำบล/แขวง………………….อำเภอ/เขต……………………………….จังหวัด………………………….
                  วันที่…………เดือน………………..พ.ศ………….…

   ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว………………………………………………… อายุ………………..ปี
ขอทำพินัยกรรม ยกทรัพย์มรดกของข้าพเจ้าทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนี้และจะเกิดมีขึ้นในอนาคต โดยขอยก
ให้กับ (ยศ/นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………
ซึ่งเป็น……………………….ของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
   ในขณะที่ข้าพเจ้าเขียนพินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสุขภาพสมบูรณ์มีสติสัมปชัญญะดี ไม่เจ็บป่วย
ข้าพเจ้าเขียนด้วยลายมือชื่อของข้าพเจ้าเองทั้งฉบับ
   เพื่อเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

            ลงชื่อ..............................................................ผู้ทำพินัยกรรม
Title: Re: ตัวอย่างแบบฟอร์ม พินัยกรรมของ ............
Post by: fowto93 on December 18, 2015, 02:49:35 PM
เข้ามาอ่านด้วยครับ  ;)
Title: Re: ตัวอย่างแบบฟอร์ม พินัยกรรมของ ............
Post by: teeba99 on December 18, 2015, 02:53:33 PM
อยากรู้ด้วยครับ  :D
Title: Re: ตัวอย่างแบบฟอร์ม พินัยกรรมของ ............
Post by: yeelaba3 on December 18, 2015, 02:57:40 PM
ขอบคุณคร้าบผม  :)