ลงประกาศฟรี, โพสต์ฟรี, ลงประกาศซื้อขายสินค้า, แฟรนไชส์, SME

หมวดหมู่ที่น่าสนใจ => ข้อมูลความรู้ทั่วไปที่น่าสนใจ => Topic started by: adminadth on December 18, 2015, 01:21:24 PM

Title: ตัวอย่างแบบฟอร์ม พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ
Post by: adminadth on December 18, 2015, 01:21:24 PM
พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ
                     
ทำที่.................................................................
                  วันที.........................เดือน......................พ.ศ.................

   ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่..............
ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................ตำบล/แขวง....................................................
อำเภอ/เขต......................................จังหวัด...................................ขอทำพินัยกรรมไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าตายลงแล้ว
ให้แบ่งทรัพย์สินของข้าพเจ้าให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1)   ..........................................................................
(2)   ..........................................................................
(3)   ...........................................................................
(4)   ให้..................................................................เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า (ถ้ามี) เพื่อจัดการ
แบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้เป็นไปตามเจตนาของข้าพเจ้าทุกประการ
   พินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้เขียนด้วยลายมือชื่อของข้าพเจ้าเองทั้งฉบับ และได้ทำขึ้นในขณะที่มี
สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกประการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

               ลงชื่อ...............................................................ผู้ทำพินัยกรรม
Title: Re: ตัวอย่างแบบฟอร์ม พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ
Post by: fowto93 on December 18, 2015, 02:50:02 PM
เข้ามาอ่านด้วยครับ  ;)
Title: Re: ตัวอย่างแบบฟอร์ม พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ
Post by: teeba99 on December 18, 2015, 02:53:52 PM
อยากรู้ด้วยครับ  :D
Title: Re: ตัวอย่างแบบฟอร์ม พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ
Post by: yeelaba3 on December 18, 2015, 02:58:05 PM
ขอบคุณคร้าบผม  :)