ลงประกาศฟรี, โพสต์ฟรี, ลงประกาศซื้อขายสินค้า, แฟรนไชส์, SME

หมวดหมู่ที่น่าสนใจ => ข้อมูลความรู้ทั่วไปที่น่าสนใจ => Topic started by: adminadth on December 18, 2015, 01:22:50 PM

Title: พินัยกรรมแบบธรรมดา (กรณีมีการตั้งผู้จัดการมรดก)
Post by: adminadth on December 18, 2015, 01:22:50 PM
พินัยกรรมแบบธรรมดา
(กรณีมีการตั้งผู้จัดการมรดก)

                     ทำที่.....................................................................
                  วันที่...................เดือน..........................พ.ศ......................
   ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย......................................ถนน..................................ตำบล/แขวง.......................................................
อำเภอ/เขต............................................จังหวัด..............................................ขอทำพินัยกรรมไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้า
ถึงแก่ความตายแล้ว ให้ทรัพย์สินของข้าพเจ้าทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตนั้นตกได้
แก่บุคคลดังต่อไปนี้ คือ
(1)   ....................................................................................
(2)   ....................................................................................
(3)   ....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
และขอตั้งให้....................................................................................เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า เพื่อจัดการ
แบ่งปันทรัพย์สินอันเป็นมรดกให้เป็นไปตามเจตนาของข้าพเจ้า
   เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

               ลงชื่อ...................................................ผู้ทำพินัยกรรม
                         (...................................................)

   ข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ ขอรับรองว่า.....................................................ผู้ทำพินัยกรรม
ได้ทำพินัยกรรมต่อหน้าข้าพเจ้า และได้กระทำลงในขณะที่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกประการ ข้าพเจ้าจึง
ลงลายมือชื่อไว้เป็นพยานในพินัยกรรม
            
               ลงชื่อ.....................................................พยาน
                        (.....................................................)

               ลงชื่อ.....................................................พยานและผู้เขียน
                        (.....................................................)
Title: Re: พินัยกรรมแบบธรรมดา (กรณีมีการตั้งผู้จัดการมรดก)
Post by: fowto93 on December 18, 2015, 02:50:12 PM
เข้ามาอ่านด้วยครับ  ;)
Title: Re: พินัยกรรมแบบธรรมดา (กรณีมีการตั้งผู้จัดการมรดก)
Post by: teeba99 on December 18, 2015, 02:54:06 PM
อยากรู้ด้วยครับ  :D
Title: Re: พินัยกรรมแบบธรรมดา (กรณีมีการตั้งผู้จัดการมรดก)
Post by: yeelaba3 on December 18, 2015, 02:58:20 PM
ขอบคุณคร้าบผม  :)