ลงประกาศฟรี, โพสต์ฟรี, ลงประกาศซื้อขายสินค้า, แฟรนไชส์, SME

หมวดหมู่ที่น่าสนใจ => ข้อมูลความรู้ทั่วไปที่น่าสนใจ => Topic started by: adminadth on December 19, 2015, 04:16:41 PM

Title: ตัวอย่างแบบฟอร์ม หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน แบบที่ 3 ตอนที่ 1
Post by: adminadth on December 19, 2015, 04:16:41 PM
สัญญากู้เงิน

ทำที่…………………………………

วันที่……….เดือน………………พ.ศ………….

   ข้าพเจ้า……………………………………………………..อายุ……………….ปี  ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่……………..ถนน……………………..ตำบล………………………..อำเภอ………………………..
จังหวัด………………………..ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่………………………..
…………………………….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้”  เพื่อเป็นหลักฐานว่า :-
   ข้อ 1.  ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวน……………บาท (……………………………………….)
ซึ่งผู้กู้ได้รับจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนในขณะทำสัญญานี้แล้ว
   ข้อ 2.  ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้สำหรับเงินกู้จำนวนที่กล่าวแล้วในอัตราร้อยละ…………..ต่อปี
กำหนดส่งเป็นรายเดือนทุก ๆ วันที่ …………..ของเดือน  ภายในเวลาทำงาน ณ สำนักงานของผู้ให้กู้  แต่ถ้า
วันกำหนดส่งดอกเบี้ยเช่นว่านี้  ตรงกับวันหยุดงานของผู้ให้กู้ก็ให้เลื่อนไปส่งในวันเปิดทำงานที่ถัดไป
   ข้อ 3.  การให้กู้และกู้ตามหนังสือนี้ ให้เป็นไปตามประเพณีของธนาคาร ฉะนั้นหากว่าผู้กู้ผิดนัดไม่ส่งดอกเบี้ยตามอัตราและกำหนดที่กล่าวมาในข้อ 2. โดยผู้ให้กู้จะได้เรียกร้องทวงถามหรือไม่ก็ตาม ผู้กู้ยินยอมให้ดอกเบี้ยที่ค้างชำระนั้นทบเข้ากับต้นเงินทันทีที่ค้างชำระเป็นคราว ๆ ไป และยอมให้ผู้กู้คิดเอาจำนวนเงินซึ่งรวมดอกเบี้ยทบเข้ากับต้นเงินว่านี้  เป็นต้นเงินอันผู้กู้จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราเดียวกัน และมีกำหนดชำระอย่างเดียวกันกับที่ระบุไว้ในข้อ 2.
   ข้อ 4.  ผู้กู้จะชำระหนี้ตามสัญญานี้ภายในวันที่……….เดือน…………………พ.ศ.…………………
แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามสัญญานี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดที่กล่าวมาก็ได้ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร และโดยมิพักต้องแจงแสดงเหตุผู้กู้สัญญาว่าในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกร้องดังกล่าวมาแล้ว ผู้กู้จะชำระหนี้ตามคำเรียกร้องโดยมิอิดเอื้อน
   ข้อ 5.  ถ้าหากว่ามีเงินของผู้กู้ และ/หรือเงินที่ผู้กู้เป็นเจ้าของร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจำนวนเดียวหรือหลายจำนวน ฝากอยู่กับธนาคาร ไม่ว่าจะมีอยู่หรือฝากอยู่ที่สำนักงานใหญ่  และ/หรือสำนักงานสาขาใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นบัญชีฝากกระแสรายวัน ฝากสะสม ฝากประจำ  และ/หรือบัญชีอื่น ๆ และ/หรือมีเงินของผู้กู้  และ/หรือเงินที่ผู้กู้เป็นเจ้าของร่วมกับผู้อื่นอยู่ในมือ  ในความครอบครองในการดูแลรักษา  และ/หรืออยู่ในอำนาจสั่งการของธนาคาร ไม่ว่าธนาคารจะได้เงิน ได้การครอบครองดูแลรักษา  และ/หรือได้อำนาจสั่งการนี้มาโดยทางใดผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารหักเอาเงินที่กล่าวนั้น ๆ มาใช้หนี้  และ/หรือความรับผิดชอบของผู้กู้สัญญานี้ทั้งหมดและยินยอมให้ธนาคารหักได้ทุกเวลาที่ธนาคารจะเห็นสมควร ไม่ว่าหนี้และ/หรือความรับผิดชอบของผู้กู้ตามสัญญานี้จะถึงกำหนดที่จะต้องชำระแล้ว หรือยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือธนาคารเห็นสมควรเรียกร้องให้ชำระก่อนกำหนดดังที่กล่าวในข้อ 4. ข้างต้น เว้นแต่สำหรับเงินที่ผู้กู้มีส่วนเป็นเจ้าของร่วมกับผู้อื่นนั้น ทั้งนี้โดยธนาคารไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้กู้ทราบถึงการที่จะหักหนี้ดังกล่าวมานั้นด้วย
   ข้อ 6.  ถ้าผู้กู้ผิดนัดในข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้  ผู้กู้ยอมรับผิดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้นบรรดาที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับอันเนื่องมาจากความผิดนัดของผู้กู้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือนเรียกร้องทวงถามดำเนินคดี และบังคับการชำระหนี้ด้วย  จนเต็มจำนวนทุกอย่างทุกประการ
   ข้อ 7.  เพื่อความเชื่อถือที่ผู้ให้กู้ยอมให้กู้ และจ่ายเงินกู้ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้กู้ ผู้กู้ขอมอบ……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้เป็นจำนำโดยผู้กู้ขอให้คำรับรองและสัญญาว่า ทรัพย์สินที่ได้นำมามอบไว้แก่ผู้ให้กู้นี้เป็นทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้โดยชอบและโดยเด็ดขาดแต่ผู้เดียว ผู้กู้มิได้นำไปจำนอง จำนำ หรือนำไปวางไว้เป็นประกันแก่ผู้อื่นก่อนแล้ว ทั้งเป็นทรัพย์สินที่ปราศจากภาระข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น
   ข้อ 8.  ทรัพย์สินที่ได้มอบไว้กับผู้ให้กู้ดังกล่าวในข้อ 7 นั้น ผู้กู้และผู้ให้กู้ตกลงกันว่าถึงหากว่าทรัพย์สินนั้นยังเก็บรักษาไว้ในสถานที่ของผู้กู้หรือในสถานที่ของตัวแทน หรือผู้รับฝากของผู้กู้ก็ดี หรือผู้กู้หรือตัวแทนหรือผู้รับฝากของผู้กู้ยังเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินนั้นอยู่ก็ดี ให้ถือว่าได้เก็บรักษาไว้แทน และในนามของผู้ให้กู้ทั้งสิ้น ผู้กู้หรือตัวแทนหรือผู้รับฝากของผู้กู้มีฐานะเป็นผู้รับฝากเท่านั้น อนึ่ง ในการเก็บรักษานั้นจะย้ายไปเก็บ ณ สถานที่อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ให้กู้เป็นหนังสือไม่ได้ และถ้าเกิดการเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ทรัพย์สินเหล่านี้ ผู้กู้ยอมรับผิดชดใช้ให้แก่ผู้ให้กู้ทั้งสิ้น ทั้งผู้กู้จะไม่คิดค่าบำรุงรักษาหรือบำเหน็จในการนี้จากผู้ให้กู้
   ข้อ 9.  ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลาในสัญญานี้ ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะเอาทรัพย์สินที่จำนำออกขายทอดตลาดได้  เมื่อพ้นกำหนดสามวัน  นับแต่วันผิดนัด  โดยให้ถือเอากำหนดในสัญญานี้เป็นคำบอกกล่าวอันถูกต้องในการให้ผู้กู้ชำระหนี้  เมื่อขายแล้วผู้กู้ยอมให้หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจากทรัพย์สินที่ขายได้เงินเหลือสุทธิจึงให้ชำระดอกเบี้ยและต้นเงินแก่ผู้ให้กู้และหากเงินสุทธิที่ขายได้ไม่พอชำระหนี้ยังขาดอีกมากน้อยเท่าใด  ผู้กู้ยอมใช้ให้ครบถ้วน
   ข้อ 10.  ค่าอากรแสตมป์ปิดสัญญานี้  รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าอากรในการจดทะเบียนนิติกรรม  เพื่อเป็นประกันหนี้และไถ่ถอน (ถ้ามี) ผู้กู้ยินยอมออกให้ฝ่ายเดียวทั้งสิ้น
Title: Re: ตัวอย่างแบบฟอร์ม หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน แบบที่ 3 ตอนที่ 1
Post by: fowto93 on December 19, 2015, 04:25:04 PM
ขอบคุณครับ  :)
Title: Re: ตัวอย่างแบบฟอร์ม หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน แบบที่ 3 ตอนที่ 1
Post by: teeba99 on December 19, 2015, 04:26:57 PM
ขอบคุณมากๆจ้า  ;)
Title: Re: ตัวอย่างแบบฟอร์ม หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน แบบที่ 3 ตอนที่ 1
Post by: yeelaba3 on December 19, 2015, 04:28:48 PM
เข้ามาอ่านด้วยครับ