ลงประกาศฟรี, โพสต์ฟรี, ลงประกาศซื้อขายสินค้า, แฟรนไชส์, SME

หมวดหมู่ที่น่าสนใจ => ข้อมูลความรู้ทั่วไปที่น่าสนใจ => Topic started by: adminadth on December 19, 2015, 04:22:34 PM

Title: ตัวอย่างแบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน(ทั่วไป)
Post by: adminadth on December 19, 2015, 04:22:34 PM
สัญญากู้ยืมเงิน  ( ทั่วไป )

   สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่………………..เดือน…………………………พ.ศ…………………..
ณ  วันที่………….ถนน……………….แขวง…………………….เขต…………………….กรุงเทพมหานคร
ระหว่างข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………….
อยู่บ้านเลขที่…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  ผู้กู้  ฝ่ายหนึ่ง
กับข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………….
อยู่บ้านเลขที่…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  ผู้ให้กู้  อีกฝ่ายหนึ่ง
   ทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญาดังต่อไปนี้
   ข้อ 1.  ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นเงิน……………….บาท (………………………………………)
โดยในวันทำสัญญานี้ผู้กู้ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้ว และตกลงว่าจะชำระคืนเงินให้กับผู้ให้กู้ภายในวันที่…….
เดือน………………………….พ.ศ…………..
   ข้อ 2.  ผู้กู้ตกลงจะให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ  15 ต่อปี  และตกลงจะชำระดอกเบี้ยให้ทุก ๆ เดือน   
   ข้อ 3.  เงื่อนไขตกลงอื่น ๆ  ( หากมี )
   ผู้ให้กู้ยอมให้ผู้ชำระหนี้เงินกู้เป็นข้าวเปลือก  โดยกำหนดราคาเกวียนละ……………………….บาท
(…………………………………….) โดยให้ถือราคาตามที่ทางราชการกำหนดในขณะที่มีการชำระหนี้รายนี้
   ข้อ 4.  ในการกู้ยืมตามสัญญานี้ผู้กู้ได้นำหลักทรัพย์เป็นประกันให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้คือ
………………………………………………………………………………………….
   ………………………………………………………………………………………………………..
   ……………………………………………………………………………………………………....
   …………………….
   …………………………………………………………………………………………………….
   ………………………………
หลักทรัพย์ดังกล่าวผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  ไม่มีภาระติดพันใด ๆ
   ในวันทำสัญญานี้ผู้ให้กู้ได้ยึดถือหลักประกันที่ผู้ส่งมอบให้แล้ว และผู้ให้กู้จะคืนให้เมื่อผู้กู้ได้ชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
   ข้อ 5.  หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ยินยอมให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องศาลบังคับคดี และยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการดำเนินคดีและบังคับคดีได้อีกโสดหนึ่งด้วย
   เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้วตรงตามความประสงค์ของคู่สัญญา  ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ………………………………….ผู้กู้

ลงชื่อ………………………………….ผู้ให้กู้

ลงชื่อ………………………………….พยาน

ลงชื่อ………………………………….พยาน / ผู้พิมพ์
Title: Re: ตัวอย่างแบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน(ทั่วไป)
Post by: fowto93 on December 19, 2015, 04:25:26 PM
ขอบคุณครับ  :)
Title: Re: ตัวอย่างแบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน(ทั่วไป)
Post by: teeba99 on December 19, 2015, 04:27:26 PM
ขอบคุณมากๆจ้า  ;)
Title: Re: ตัวอย่างแบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน(ทั่วไป)
Post by: yeelaba3 on December 19, 2015, 04:29:14 PM
เข้ามาอ่านด้วยครับ