ลงประกาศฟรี, โพสต์ฟรี, ลงประกาศซื้อขายสินค้า, แฟรนไชส์, SME

หมวดหมู่ที่น่าสนใจ => ข้อมูลความรู้ทั่วไปที่น่าสนใจ => Topic started by: adminadth on August 12, 2016, 07:39:27 PM

Title: ตัวอย่างแบบฟอร์ม สัญญาว่าจ้างให้ติดตามเรียกเก็บหนี้ค้างชำระ
Post by: adminadth on August 12, 2016, 07:39:27 PM
สัญญาว่าจ้างให้ติดตามเรียกเก็บหนี้ค้างชำระ

   ข้าพเจ้าบริษัท…..……………………………..………จำกัด โดย…………….……………….
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่………………..ถนน……………………
แขวง …………………………เขต….………………………………กรุงเทพฯ   ต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ได้ตกลงว่าจ้างให้บริษัท……………………………………โดย…………………………………………
ผู้มีอำนาจกระทำการแทน  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่………………………ถนน……………………………
แขวง …………………………เขต….………………………………กรุงเทพฯ   ต่อไปเรียกว่า “บริษัท”
เป็นผู้ติดตามเรียกเก็บหนี้………………………ที่ค้างชำระหนี้กับ ผู้ว่าจ้าง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
   1.  ผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการส่งมอบรายชื่อลูกนี้…………………………….
ให้บริษัทรับไปดำเนินการติดตามทวงถามในแต่ละครั้งตามประสบการณ์   ความพร้อมและผลงานบริษัท
   2.  ขอบเขตการติดตามทวงถามหนี้ของบริษัทที่กล่าวในข้อ 1.  ไม่รวมขั้นตอนการดำเนินคดีลูกหนี้และบริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาต่าง ๆ  ที่เกิดจากการติดตาตามหนี้เองทั้งสิ้น
   3.  บริษัทจะต้องรายงานผลการติดตามหนี้ในรายที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วให้ผู้ว่าจ้าง ทราบทุก  ๆ  สัปดาห์  และภายใน  3  เดือน   นับจากวันที่ผู้ว่าจ้าง  ส่งมอบรายชื่อลูกหนี้ให้บริษัทรับไปดำเนินการติดตามหนี้หากบริษัทไม่ได้ดำเนินการ  หรือไม่สามารถติดต่อลูกหนี้ได้  ให้บริษัทส่งคืนรายชื้อลูกหนี้พร้อมแจ้งเหตุผลให้ผู้ว่าจ้างทราบ
   4.  ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายค่าจ้างในการติดตามหนี้ให้บริษัทจากยอดหนี้   คงค้างในบัญชีลูกหนี้แต่ละราย ณ วันส่งมอบรายชื่อลูกหนี้ดังนี้
      4.1 ภาระหนี้คงค้างไม่เกิน 500,000 บาท/ราย จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 25 ของจำนวนหนี้ที่เรียกเก็บได้
      4.2 ภาระหนี้คงค้างเกินกว่า 500,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ราย   จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนหนี้ที่เรียกเก็บได้
      4.3 ภาระหนี้คงค้างเกินกว่า 1,000,000 บาท/รายขึ้นไป    จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนหนี้เรียกเก็บได้
   5.  ค่าจ้างในการติดตามหนี้ที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายให้บริษัทตาม   ข้อ 4.   ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับชำระหนี้เป็นเงินสด  หรือสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คที่ได้รับชำระจากลูกหนี้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น  และจะจ่ายให้เดือนละหนึ่งครั้งทุก ๆ  วันที่………………..ของเดือนถัดไป
   6.  บริษัทมีสิทธิที่จะทำความตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการขอผ่อนชำระหนี้คืน กับลูกหนี้ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
      6.1 จะต้องให้ลูกหนี้ชำระคืนทันที  ร้อยละ    30  ของยอดหนี้คงค้างในวันทำความตกลง  หนี้ส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือน  และให้เสร็จสินภายใน  12  เดือน
      6.2 หากลูกหนี้ขอผ่อนชำระหนี้แตกต่างจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 บริษัทจะต้องขออนุมัติ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง
   7.  บริษัทต้องนำส่งเงินที่ได้รับชำระจากลูกหนี้   ให้ผู้ว่าจ้างในวันถัดจากที่บริษัทได้รับชำระจากลูกหนี้และบริษัทจะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายต่อผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่พนักงานของบริษัทชำระหนี้จากลูกหนี้แล้วไม่นำเงินส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
   8.  บริษัทจะต้องควบคุมดูแลพนักงานของบริษัท   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและพึงละเว้นการปฏิบัติงานใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อภาพพจน์   และชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง
   9.  สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตลอดไป   จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งบอกยกเลิกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
   สัญญานี้ทำขึ้น  2 ฉบับ ข้อความตรงกันทุกประการ และถือฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ……………………………………….ผู้ว่าจ้าง   
        (………………………………..…….)         

ลงชื่อ………………………………………..ผู้รับจ้าง                                                                                   
     (………………………………………..)

ลงชื่อ…………………………………….….พยาน     
        (………………………………………)         

ลงชื่อ…………………………………….….พยาน     
        (………………………………………)
Title: Re: ตัวอย่างแบบฟอร์ม สัญญาว่าจ้างให้ติดตามเรียกเก็บหนี้ค้างชำระ
Post by: fowto93 on August 12, 2016, 07:42:46 PM
ขอบคุณครับ  :)
Title: Re: ตัวอย่างแบบฟอร์ม สัญญาว่าจ้างให้ติดตามเรียกเก็บหนี้ค้างชำระ
Post by: teeba99 on August 12, 2016, 07:43:25 PM
ขอบคุณครับ  :)
Title: Re: ตัวอย่างแบบฟอร์ม สัญญาว่าจ้างให้ติดตามเรียกเก็บหนี้ค้างชำระ
Post by: yeelaba3 on August 12, 2016, 07:43:52 PM
ขอบคุณครับผม  :)