Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
23
About | ร้านขายเปียโน, ขายเปียโน, ราคาเปียโน, ร้านเปียโน, ร้านขาย Piano, ร้านขายเปียโนกรุงเทพ, เปียโน ราคา, piano ราคา, ขาย Piano, เปียโนใหม่, ขายเปียโนมือหนึ่ง, ร้านขายกีต้าร์ กทม, ขายกีต้าร์คลาสสิค,  ขายกีตาร์คลาสสิค

101 Piano & Strings

บริษัท 101 เปียโน แอนด์ สตริงค์ จำกัด ตั้งอยู่ย่านถนนศรีนครินทร์ (ศุภาลัยคอนโด) เป็นร้านจำหน่ายเปียโน ยี่ห้อ August Forester จากประเทศเยอรมัน ยี่ห้อ Estonia จากประเทศ Estonia และยี่ห้อ Wendl&Lung จากกรุงเวียนนา ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทย เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2552 บริหารงานโดยคุณโกวิท จิราธนกูล กรรมการบริษัท นอกจากเปียโนแล้วทางร้านยังจำหน่ายเครื่องสายต่างๆ เช่น ไวโอลีน, วิโอล่า, ร้านขายกีต้าร์ กทม, ขายกีต้าร์คลาสสิค, ขายกีตาร์คลาสสิค ยี่ห้อ Almansa guitarras เป็นต้น ซึ่งถือเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจด้านดนตรีคลาสสิก อีกร้านหนึ่ง

http://www.101pianoandstrings.com/about/

http://www.daisukimag.com/%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%99-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-piano-%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e/
26
Website Daisukimag ข้อมูล Movie, Anime, Game เน้นคุณภาพ เจาะลึกทุกข้อมูล

เพื่อนๆ สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Link ด้านล่างนี้ครับ

1. Home : http://www.daisukimag.com/

2. Movie : http://www.daisukimag.com/movie/

3. Animation : http://www.daisukimag.com/anime/

4. Game : http://www.daisukimag.com/game/

5. Interest : http://www.daisukimag.com/interest/

6. Contact : http://www.daisukimag.com/contact/

7. Facebook : https://www.facebook.com/Daisukimag-388780767961620/

ขอบคุณครับ
30
สัญญาว่าจ้างให้ติดตามเรียกเก็บหนี้ค้างชำระ

   ข้าพเจ้าบริษัท…..……………………………..………จำกัด โดย…………….……………….
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่………………..ถนน……………………
แขวง …………………………เขต….………………………………กรุงเทพฯ   ต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ได้ตกลงว่าจ้างให้บริษัท……………………………………โดย…………………………………………
ผู้มีอำนาจกระทำการแทน  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่………………………ถนน……………………………
แขวง …………………………เขต….………………………………กรุงเทพฯ   ต่อไปเรียกว่า “บริษัท”
เป็นผู้ติดตามเรียกเก็บหนี้………………………ที่ค้างชำระหนี้กับ ผู้ว่าจ้าง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
   1.  ผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการส่งมอบรายชื่อลูกนี้…………………………….
ให้บริษัทรับไปดำเนินการติดตามทวงถามในแต่ละครั้งตามประสบการณ์   ความพร้อมและผลงานบริษัท
   2.  ขอบเขตการติดตามทวงถามหนี้ของบริษัทที่กล่าวในข้อ 1.  ไม่รวมขั้นตอนการดำเนินคดีลูกหนี้และบริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาต่าง ๆ  ที่เกิดจากการติดตาตามหนี้เองทั้งสิ้น
   3.  บริษัทจะต้องรายงานผลการติดตามหนี้ในรายที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วให้ผู้ว่าจ้าง ทราบทุก  ๆ  สัปดาห์  และภายใน  3  เดือน   นับจากวันที่ผู้ว่าจ้าง  ส่งมอบรายชื่อลูกหนี้ให้บริษัทรับไปดำเนินการติดตามหนี้หากบริษัทไม่ได้ดำเนินการ  หรือไม่สามารถติดต่อลูกหนี้ได้  ให้บริษัทส่งคืนรายชื้อลูกหนี้พร้อมแจ้งเหตุผลให้ผู้ว่าจ้างทราบ
   4.  ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายค่าจ้างในการติดตามหนี้ให้บริษัทจากยอดหนี้   คงค้างในบัญชีลูกหนี้แต่ละราย ณ วันส่งมอบรายชื่อลูกหนี้ดังนี้
      4.1 ภาระหนี้คงค้างไม่เกิน 500,000 บาท/ราย จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 25 ของจำนวนหนี้ที่เรียกเก็บได้
      4.2 ภาระหนี้คงค้างเกินกว่า 500,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ราย   จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนหนี้ที่เรียกเก็บได้
      4.3 ภาระหนี้คงค้างเกินกว่า 1,000,000 บาท/รายขึ้นไป    จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนหนี้เรียกเก็บได้
   5.  ค่าจ้างในการติดตามหนี้ที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายให้บริษัทตาม   ข้อ 4.   ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับชำระหนี้เป็นเงินสด  หรือสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คที่ได้รับชำระจากลูกหนี้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น  และจะจ่ายให้เดือนละหนึ่งครั้งทุก ๆ  วันที่………………..ของเดือนถัดไป
   6.  บริษัทมีสิทธิที่จะทำความตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการขอผ่อนชำระหนี้คืน กับลูกหนี้ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
      6.1 จะต้องให้ลูกหนี้ชำระคืนทันที  ร้อยละ    30  ของยอดหนี้คงค้างในวันทำความตกลง  หนี้ส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือน  และให้เสร็จสินภายใน  12  เดือน
      6.2 หากลูกหนี้ขอผ่อนชำระหนี้แตกต่างจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 บริษัทจะต้องขออนุมัติ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง
   7.  บริษัทต้องนำส่งเงินที่ได้รับชำระจากลูกหนี้   ให้ผู้ว่าจ้างในวันถัดจากที่บริษัทได้รับชำระจากลูกหนี้และบริษัทจะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายต่อผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่พนักงานของบริษัทชำระหนี้จากลูกหนี้แล้วไม่นำเงินส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
   8.  บริษัทจะต้องควบคุมดูแลพนักงานของบริษัท   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและพึงละเว้นการปฏิบัติงานใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อภาพพจน์   และชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง
   9.  สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตลอดไป   จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งบอกยกเลิกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
   สัญญานี้ทำขึ้น  2 ฉบับ ข้อความตรงกันทุกประการ และถือฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ……………………………………….ผู้ว่าจ้าง   
        (………………………………..…….)         

ลงชื่อ………………………………………..ผู้รับจ้าง                                                                                   
     (………………………………………..)

ลงชื่อ…………………………………….….พยาน     
        (………………………………………)         

ลงชื่อ…………………………………….….พยาน     
        (………………………………………)
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10