Author Topic: ตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบหนังสือค้ำประกันหลักประกันสัญญาจ้าง  (Read 4573 times)

adminadth

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 96
    • View Profile
    • รีวิวเกมส์
แบบหนังสือค้ำประกัน
หลักประกันสัญญาจ้าง
เลขที่………………………….               วันที่…………………………
   ข้าพเจ้า……………………………………………………..สำนักงานตั้งอยู่เลขที่…………
ถนน……………………….ตำบล/แขวง………………………….อำเภอ/เขต……………………...
จังหวัด………………………..…โดย……………………………………………..ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันธนาคารขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ…………………………………………………………………………………..ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้
   ข้อ 1. ตามที่……………………………   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”ได้ทำสัญญาจ้าง   ………………………..…กับผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขที่…………………..ลงวันที………………….  ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน…………….บาท (…………………………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……….(……………) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา
   ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ขั้นต้นในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้างจำนวนไม่เกิน…………….บาท(…………………………) ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน
   ข้อ 2. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย
   ข้อ 3. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปและข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่
   ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ
               ลงชื่อ………………………………ผู้ค้ำประกัน
                      ( ……………………………….)
               ตำแหน่ง…………………………….

ลงชื่อ……………………………พยาน         ลงชื่อ…………………………พยาน
    (………………………………)            (…………………………….)
Marvel Future Fight
Marvel Future Fight
ข้อมูลเกมส์
ข้อมูลเกมส์
Daisukiyummy
วิธีทำและส่วนผสมทาร์ตผลไม้
วิธีทำและส่วนผสมพายลูกตาล
วิธีทำและส่วนผสมขนมปังไส้ไก่
เมนูวิธีทำและส่วนผสมปูเค็มต้มกะทิ (Salty crab Tgmkati)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมแกงมัสมั่นเนื้อวัว (Massaman beef curry)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมพะแนงไก่ (Curry Chicken)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมผัดเผ็ดไก่ (Spicy Chicken)
เสื้อผ้าผู้หญิง
เครื่องสำอางค์
จุดตำหนิหลวงพ่อแดง
สอนขับรถ
ขายเปียโน
สอนดนตรี
สอนขับรถยนต์
สอนขับรถ ราคา
สอนขับรถ พร้อมใบขับขี่ ราคา
โรงเรียนสอนขับรถ อนุเสาวรีย์ชัย
เรียนขับรถ ราคาถูก
เรียนขับรถกระบะ
สอนขับรถเกียร์ธรรมดา ราคา
เรียนขับรถ
ล้างรถที่ไหนดี
กีต้าร์คลาสสิค
ขายกีต้าร์คลาสสิค
กีต้าร์คลาสสิค ราคา
ร้านขายเปียโน