Author Topic: ตัวอย่างแบบฟอร์ม พินัยกรรม  (Read 5150 times)

adminadth

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 96
    • View Profile
    • รีวิวเกมส์
พินัยกรรม
   พินัยกรรมฉบับนี้ทำที่บ้านเลขที่............................ซอย........................ถนน.......................................
แขวง..................................เขต................................................กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่.................................
   ข้าพเจ้า......................................................................ได้คำนึงถึงสังขารขอบตนเองแล้ว ก็เห็นว่ามีอายุ
มากแล้ว จึงถือโอกาสที่ยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่นี้ สั่งการเกี่ยวกับทรัพย์สินเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมแล้ว
ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอทำพินัยกรรมสั่งการไว้ดังต่อไปนี้ :
   ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอยกบ้านเลขที่........................... ซอย........................แขวง..........................................
เขต........................................ กรุงเทพมหานคร ซึ่งปลูกอยู่ทีดินโฉนดเลขที่ ...........................  เล่ม ................
หน้า......................... เลขทีดิน........................หน้าสำรวจ..........................ตำบล ............................................
อำเภอ...................................... กรุงเทพมหานคร อันเป็นเรือนพักหลังใหญ่ พร้อมทีดินเฉพาะส่วนที่เป็น
ที่ตั้งของบ้านดั้งกล่าว ให้แก่........................................................แต่เพียงผู้เดียว
   ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอยกบ้านอันเป็นเรือนพักหลังเล็ก ที่ปลูกอยู่บนทีดิน โฉนดเลขที่.................................
เล่ม.......................หน้า......................เลขทีดิน.....................หน้าสำรวจ.....................ตำบล..............................
อำเภอ.............................กรุงเทพมหานคร พร้อมที่ดินเฉพาะส่วนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือนพักหลังเล็ก
ดังกล่าวให้.....................................................................แต่เพียงผู้เดียว
   ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอยกมีดินโฉนดเลขที่..................เล่ม...................หน้า.......................เลขทีดิน.............
หน้าสำรวจ.......................ตำบล........................................อำเภอ.......................................กรุงเทพมหานคร
ส่วนทีเหลือจากที่ยกให้แก่บุคคลตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1. และข้อ 2. ข้างต้นให้แก่...........................................
...........................และ..............................................คนละส่วนเท่า ๆ กัน
   ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอยกจักรเย็บผ้าไฟฟ้า ยี่ห้อ..............................................................ตลอดจนเสื้อผ้า
และเครื่องนุ่งห่มของข้าพเจ้าทั้งหมดให้แก่...............................................................................
   ข้อ 5. ทรัพย์สินต่าง ๆ นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1. ถึงข้อ 4. ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้าขอยกให้แก่
.....................................................แต่เพียงผู้เดียว แต่ถ้าหาก..........................................................................
เห็นควรแบ่งทรัพย์สินที่ตนได้รับมาตามข้อนี้ให้แก่พี่น้องคนใดแล้วก็ให้เป็นไปตามที่...............................
.......................................................จะเห็นสมควรต่อไปด้วย
   ข้อ 6. ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้............................................................เป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
ของข้าพเจ้า
   อนึ่ง เนื่องจากข้าพเจ้าเคยทำพินัยกรรมไว้แล้วรวม 2 ครั้ง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอยกเลิกพินัยกรรมที่ข้าพเจ้าเคยทำไว้ก่อนหน้านี้เสียทั้งสิ้น
   พินัยกรรมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับพิมพ์ครั้งเดยวมีข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกัน ข้าพจ้าได้ทราบข้อความทั้งหมดแล้วเห็นว่าตรงตามเจตนาของข้าพเจ้าทุกข้อทุกประการ ดังนั้น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าผู้นั่งเป็นพยาน และให้.................................................................................ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนี้
เป็นผู้รักษาไว้หนึ่งฉบับ ให้...........................................................................เป็นผู้เก็บรักษาอีกหนึ่งฉบับ

               ลงชื่อ............................................ผู้ทำพินัยกรรม

   ข้าพเจ้าผู้เป็นพยานในพินัยกรรมนี้ ขอรับรองและยืนยันว่าได้อ่านพินัยกรรมนี้และสอบถามเจตนา
ของผู้ทำพินัยกรรมนี้แล้ว ผู้ทำพินัยกรรมยืนยันว่า พินัยกรรมนี้ถูกต้องตรงกับเจตนาแท้จริงของผู้ทำพินัย
และลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าผู้เป็นพยาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองเป็นพยาน ไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมกัน

               ลงชื่อ..............................................พยาน
               ลงชื่อ..............................................พยาน

   ข้าพเจ้า..........................................................ผู้พิมพ์พินัยกรรมฉบับนี้ ขอยืนยันว่าพินัยกรรมนี้
ได้พิมพ์ขึ้นครั้งเดียวจำนวนสองฉบับ ข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกัน

               ลงชื่อ..............................................ผู้พิมพ์
Marvel Future Fight
Marvel Future Fight
ข้อมูลเกมส์
ข้อมูลเกมส์
Daisukiyummy
วิธีทำและส่วนผสมทาร์ตผลไม้
วิธีทำและส่วนผสมพายลูกตาล
วิธีทำและส่วนผสมขนมปังไส้ไก่
เมนูวิธีทำและส่วนผสมปูเค็มต้มกะทิ (Salty crab Tgmkati)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมแกงมัสมั่นเนื้อวัว (Massaman beef curry)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมพะแนงไก่ (Curry Chicken)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมผัดเผ็ดไก่ (Spicy Chicken)
เสื้อผ้าผู้หญิง
เครื่องสำอางค์
จุดตำหนิหลวงพ่อแดง
สอนขับรถ
ขายเปียโน
สอนดนตรี
สอนขับรถยนต์
สอนขับรถ ราคา
สอนขับรถ พร้อมใบขับขี่ ราคา
โรงเรียนสอนขับรถ อนุเสาวรีย์ชัย
เรียนขับรถ ราคาถูก
เรียนขับรถกระบะ
สอนขับรถเกียร์ธรรมดา ราคา
เรียนขับรถ
ล้างรถที่ไหนดี
กีต้าร์คลาสสิค
ขายกีต้าร์คลาสสิค
กีต้าร์คลาสสิค ราคา
ร้านขายเปียโน