Author Topic: ตัวอย่างแบบฟอร์ม มอบสิทธิการเช่าไว้เป็นประกันชำระหนี้  (Read 5867 times)

adminadth

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 96
    • View Profile
    • รีวิวเกมส์
สัญญามอบสิทธิการเช่าไว้เป็นประกันการชำระหนี้

                               ทำที่.....................................................................
                       วันที่................เดือน.............................พ.ศ. .................
   สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง  นาย..........................................................................................อายุ............ปี
ถือบัตรประจำตัวหมายเลขที่..........................................ออกให้โดย...............................................................
เมื่อวันที่.....................................................................บัตรหมดอายุวันที่.........................................................
อยู่บ้านเลขที่............................ซอย..........................................................ถนน................................................
แขวง..........................................เขต......................................................จังหวัด...............................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ข้าพเจ้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท..................................................................จำกัด
โดย..................................................................................................กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
อยู่ที่.......................................................ซอย..................................................ถนน...........................................
แขวง..............................................เขต........................................................จังหวัด..........................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีฝ่ายหนึ่ง
   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญามอบสิทธิการเช่าไว้เป็นประกันการชำระหนี้ มีข้อความดังจะ
กล่าวต่อไปนี้
   ข้อ 1. ข้าพเจ้าในฐานะผู้เช่าอาคารซึ่งอยู่ที่เลขที่...........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต..........................................
จังหวัด.................................................ตามสัญญาเช่าระหว่างข้าพเจ้า กับ.......................................................
ฉบับลงวันที่.............................................ซึ่งได้จดทะเบียนการเช่าไว้ ณ........................................................
เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงมอบสิทธิการเช่าอาคารทั้งหมดให้กับบริษัทเพื่อเป็นการประกันหนี้เงินกู้ (ความละเอียดปรากฏตามสัญญา.................................................................................ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฉบับ
ลงวันที่................................................ ) ของข้าพเจ้าที่มีต่อบริษัทอยู่ในขณะนี้และหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้า  ในวงเงิน..............................บาท (....................................................) กับดอกเบี้ยร้อยละ........................ต่อปี
   หากข้าพเจ้าไม่ชำระหนี้ให้บริษัท ข้าพเจ้ายอมโอนสิทธิการเช้าตามสัญญาฉบับที่กล่าวข้างตันให้แก่
บริษัทเพื่อให้บริษัทได้รับไปซึ่งสิทธิในฐานะผู้เช่าแทนข้าพเจ้า โดยบริษัทจะรับโอนสิทธิการเช่ามาเป็นชื่อ
ของบริษัท แล้วโอนให้บุคคลอื่นไปโดยได้ค่าตอบแทนหรือจะเจรจาทำความตกลงได้ค่าโอนสิทธิจากผ้อื่น
แล้วขอให้ผู้ให้เช่าโอนสิทธิการเช่าตรงไปยังผู้ที่บริษัทประสงค์ให้เป็นผู้รับโอนก็ได้
   ข้อ 2. ในการโอนสิทธิการเช่านี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทหักค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าภาษีอากร
ค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษีที่ดิน หรืออื่น ๆ (หากจะต้องเสีย) ได้ และเมื่อหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นแล้ว
บริษัทได้รับเงินค่าโอนสิทธิหรือค่าตอบแทนนั้นเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนหนี้อยู่เท่าใด ข้าพเจ้ายอมชำระ
ส่วนที่ขาดอยู่นั้นจนเต็มจำนวนหนี้ แต่ถ้าบริษัทได้เงินมากกว่าจำนวนที่ข้าพาเจ้าเป็นหนี้อยู่เท่าใด
ให้บริษัทคืนเงินส่วนที่เกินนั้นให้แก่ข้าพเจ้า
   ข้อ 3. ในวันทำหนังสือนี้ ข้าพเจ้าได้มอบสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวตามข้อ 1. ให้ไว้กับบริษัทเมื่อ
บริษัทจะดำเนินการโอนสิทธิการเช่าตามหนังสือสัญญาเช่านี้เมื่อใด ก็จะนำสัญญาฉบับดังกล่าวไปยื่นขอรับ
โอนสิทธิการเช่าต่อผู้ให้เช่า
   ข้อ 4. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องการเสียในกรณีที่ต้องมีการโอนสิทธิการเช่าตามหนังสือฉบับนี้
ข้าพเจ้ายอมชำระให้จนครบถ้วน หรือถ้าบริษัทต้องทดรองจ่ายไปก่อน ข้าพเจ้าก็จะยอมชดใช้คืนให้บริษัทจนครบถ้วนทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากบริษัท
   ข้อ 5. การตบแต่งดัดแปลงเพิ่มเติมใด ๆ ที่ข้าพเจ้าได้กระทำลงบนสถานที่เช่า หากบริษัทไดใช้
สิทธิโอนสิทธิการเช่าตามหนังสือฉบับนี้แล้วข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่กระทำการ รื้อถอน ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ตกเป็นสิทธิของบริษัท หรือผู้ได้รับโอนสิทธิการเช่านี้
   ข้อ 6. ข้าพเจ้าไม่นำสถานที่เช่าตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่น
เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท หากข้าพเจ้านำไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงแล้ว
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้สิทธิในการโอนสิทธิการเช่าได้ทันที
   ข้อ 7. ข้าพเจ้าขอให้ถือว่าหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งให้กับบริษัทหรือ
บุคคลที่บริษัทมอบหมาย เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าการติดต่อทำสัญญาและกระทำการอื่นใดเกี่ยว
กับการโอนสิทธิการเช่าตามหนังสือฉบับนี้แทนข้าพเจ้าทุกประการ รวมทั้งยินยอมให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทนข้าพเจ้าได้นั้นกระทำการเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทเองได้ด้วย
   เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

      ลงชื่อ.............................................................ผู้มอบสิทธิการเช่า/ผู้โอนสิทธิการเช่า
      ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบสิทธิการเช่า/ผู้รับโอนสิทธิการเช่า
      ลงชื่อ.............................................................พยาน
      ลงชื่อ.............................................................พยาน
Marvel Future Fight
Marvel Future Fight
ข้อมูลเกมส์
ข้อมูลเกมส์
Daisukiyummy
วิธีทำและส่วนผสมทาร์ตผลไม้
วิธีทำและส่วนผสมพายลูกตาล
วิธีทำและส่วนผสมขนมปังไส้ไก่
เมนูวิธีทำและส่วนผสมปูเค็มต้มกะทิ (Salty crab Tgmkati)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมแกงมัสมั่นเนื้อวัว (Massaman beef curry)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมพะแนงไก่ (Curry Chicken)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมผัดเผ็ดไก่ (Spicy Chicken)
เสื้อผ้าผู้หญิง
เครื่องสำอางค์
จุดตำหนิหลวงพ่อแดง
สอนขับรถ
ขายเปียโน
สอนดนตรี
สอนขับรถยนต์
สอนขับรถ ราคา
สอนขับรถ พร้อมใบขับขี่ ราคา
โรงเรียนสอนขับรถ อนุเสาวรีย์ชัย
เรียนขับรถ ราคาถูก
เรียนขับรถกระบะ
สอนขับรถเกียร์ธรรมดา ราคา
เรียนขับรถ
ล้างรถที่ไหนดี
กีต้าร์คลาสสิค
ขายกีต้าร์คลาสสิค
กีต้าร์คลาสสิค ราคา
ร้านขายเปียโน