Author Topic: ตัวอย่างแบบฟอร์ม หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน  (Read 5697 times)

adminadth

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 96
    • View Profile
    • รีวิวเกมส์
หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน

สัญญานี้ทำขึ้นที่ ........................................ เมื่อวันที่......……………เดือน................... พ.ศ.......... …….ระหว่าง นาย/นาง/นางสาว.......................................... อายุ........ ปี อยู่บ้านเลขที่..........………………… ถนน........................... ตำบล.............................. อำเภอ............................ จังหวัด............................... …ถือบัตรประจำตัวเลขที่ ............................................. ออกให้โดย............................... ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า         "ผู้ให้กู้"  ฝ่ายหนึ่งกับ  นาย/นาง/นางสาว.......................................….. อายุ........ ปี อยู่บ้านเลขที่..........…...ถนน........................... ตำบล.............................. อำเภอ............................ จังหวัด............................... ถือบัตรประจำตัวเลขที่ ...................................     ออกให้โดย............................... ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า  "ผู้กู้"       อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้และผู้กู้ตกลงกู้ยืมเงินจำนวน..................................... บาท (.................................................................………...) โดยผู้กู้ได้รับเงินไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงผ่อนชำระหนี้เงินกู้ทุกวันที่ …………..ของเดือน โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร………………..…….หมายเลขบัญชี…………………..…………….สาขา…………………………….นับแต่วันทำสัญญาฉบับนี้ จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น
ทั้งนี้ต้องชำระหนี้ทั้งหมดจนครบภายในวันที่................. เดือน..................…….. พ.ศ.......…....
ข้อ 3. ผู้กู้ตกลงจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้และการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ให้กู้อย่างใดอย่างหนึ่ง          ดังต่อไปนี้
(1) จำนำทรัพย์สินได้แก่........................
(2) บุคคลค้ำประกัน
(3) จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนด/หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่ดินเลขที่.......…. เลขที่ดิน..................... ตำบล......................... อำเภอ............................. จังหวัด......................... ด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของฝ่าย................... และมอบโฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ได้จดทะเบียนจำนองให้กับผู้กู้ยึดถือไว้
ข้อ 4. กรณีผู้กู้ผิดนัดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเรียกให้ชำระหนี้และบังคับหลักประกันได้ทั้งหมดทันที
ข้อ 5. การบอกกล่าวทวงถามหรือส่งเอกสารใด ไปยังภูมิลำเนาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่ปรากฎในสัญญานี้ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบและอีกฝ่ายได้ทราบแล้วนับแต่วันที่คำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นพึงไปถึงตามปกติ
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบ และเข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ  ต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงฃื่อ…………………………………………………….   ผู้ให้กู้
(…………………………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………………………….   ผู้กู้
(……………………………………………………………   )
ลงชื่อ……………………………………………………….   พยาน
(…………………………………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………………………….พยาน
(……………………………………………………………)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………….อยู่บ้านเลขที่……………… อำเภอ………………
จังหวัด……………………… หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่…………………………………………….
ขอเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ดังกล่าวตามสัญญาฉบับนี้ โดยเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเป็นลูกหนี้ร่วม ถ้าและเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ หรือ ผิดนัดชำระหนี้เมื่อใด ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้กู้ (เจ้าหนี้ ) เรียกร้องให้ข้าพเจ้าชำระหนี้แทนผู้กู้ (ลูกหนี้ ) ได้ทันที โดยมิต้องบอกกล่าว หรือ แจ้งความจำนงไปยังลูกหนี้ก่อนแต่อย่างใด

ลงชื่อ ……………………………………………….ผู้ค้ำประกัน
( …………………………….………………………….. )
Marvel Future Fight
Marvel Future Fight
ข้อมูลเกมส์
ข้อมูลเกมส์
Daisukiyummy
วิธีทำและส่วนผสมทาร์ตผลไม้
วิธีทำและส่วนผสมพายลูกตาล
วิธีทำและส่วนผสมขนมปังไส้ไก่
เมนูวิธีทำและส่วนผสมปูเค็มต้มกะทิ (Salty crab Tgmkati)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมแกงมัสมั่นเนื้อวัว (Massaman beef curry)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมพะแนงไก่ (Curry Chicken)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมผัดเผ็ดไก่ (Spicy Chicken)
เสื้อผ้าผู้หญิง
เครื่องสำอางค์
จุดตำหนิหลวงพ่อแดง
สอนขับรถ
ขายเปียโน
สอนดนตรี
สอนขับรถยนต์
สอนขับรถ ราคา
สอนขับรถ พร้อมใบขับขี่ ราคา
โรงเรียนสอนขับรถ อนุเสาวรีย์ชัย
เรียนขับรถ ราคาถูก
เรียนขับรถกระบะ
สอนขับรถเกียร์ธรรมดา ราคา
เรียนขับรถ
ล้างรถที่ไหนดี
กีต้าร์คลาสสิค
ขายกีต้าร์คลาสสิค
กีต้าร์คลาสสิค ราคา
ร้านขายเปียโน