Author Topic: ตัวอย่างแบบฟอร์ม หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน แบบที่ 2  (Read 6702 times)

adminadth

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 96
    • View Profile
    • รีวิวเกมส์
สัญญากู้เงิน 

วันที่…………………………………
วันที่………..เดือน……………...พ.ศ………..

   ข้าพเจ้า………………………………………………………………...อายุ………………………ปี
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ทำหนังสือไว้ให้แก่…………………………………สำนักงานเลขที่……………...
ถนน……………....แขวง……………….เขต……………….กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้”
เพื่อเป็นหลักฐานว่า :-
   ข้อ 1.  ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวน………………….บาท (…………………………………)
ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้วในขณะทำสัญญานี้
   ข้อ 2.  ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ………….ต่อปี กำหนดส่งเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ภายในวันที่………………ของเดือนในเวลาทำงานของผู้ให้กู้ แต่ถ้าวันกำหนดส่งดอกเบี้ยเช่นว่านี้ ตรงกับวันหยุดงานของผู้ให้กู้ ก็ให้เลื่อนไปส่งในวันเปิดงานที่ถัดไป ทั้งนี้ หากผู้กู้ผิดนัดในการส่งชำระดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการผิดนัดทั้งหมด และยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องคดีต่อศาลได้ทันที
   ข้อ 3.  ผู้กู้ตกลงจะชำระหนี้ตามสัญญานี้ภายในวันที่……….เดือน…………………พ.ศ…………
แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดที่กล่าวมาก็ได้ ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร  และโดยมิพักต้องชี้แจงแสดงเหตุ  ผู้กู้สัญญาว่าในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกร้องดังกล่าวมานี้  ผู้กู้จะชำระหนี้ตามที่เรียกร้องทันที
   ข้อ 4.  ผู้กู้สัญญาว่า ถ้าผู้กู้ย้ายตำบลที่อยู่จากภูมิลำเนาดังกล่าวข้างต้นตามสัญญานี้ผู้กู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าผู้กู้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องเงินกู้ทั้งหมดคืนโดยทันที
   
                      ข้อ 5.  ถ้าผู้กู้ผิดข้อตกลงในข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้  ผู้กู้ยอมรับผิดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น บรรดาที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับอันเนื่องมาจากความผิดข้อตกลงของผู้กู้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม ดำเนินคดีและบังคับการชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกอย่าง ทุกประการ การดำเนินคดีเนื่องจากผู้กู้ผิดสัญญานั้นให้ยื่นต่อศาลแพ่งอันเป็นศาลที่ผู้ให้กู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้น
   ผู้กู้ได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี
ที่ระบุข้างต้นลงชื่อ………………………………….ผู้กู้
        (…………………………………)

ในนาม…………………………………โดย
ลงชื่อ…………………………………..ผู้ให้กู้
        (…………………………………...กรรมการ )

ลงชื่อ…………………………………..ผู้ให้กู้
        (……………………………………กรรมการ )

ลงชื่อ…………………………………..พยาน
        (…………………………………)

ลงชื่อ…………………………………..พยาน
        (…………………………………)     
Marvel Future Fight
Marvel Future Fight
ข้อมูลเกมส์
ข้อมูลเกมส์
Daisukiyummy
วิธีทำและส่วนผสมทาร์ตผลไม้
วิธีทำและส่วนผสมพายลูกตาล
วิธีทำและส่วนผสมขนมปังไส้ไก่
เมนูวิธีทำและส่วนผสมปูเค็มต้มกะทิ (Salty crab Tgmkati)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมแกงมัสมั่นเนื้อวัว (Massaman beef curry)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมพะแนงไก่ (Curry Chicken)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมผัดเผ็ดไก่ (Spicy Chicken)
เสื้อผ้าผู้หญิง
เครื่องสำอางค์
จุดตำหนิหลวงพ่อแดง
สอนขับรถ
ขายเปียโน
สอนดนตรี
สอนขับรถยนต์
สอนขับรถ ราคา
สอนขับรถ พร้อมใบขับขี่ ราคา
โรงเรียนสอนขับรถ อนุเสาวรีย์ชัย
เรียนขับรถ ราคาถูก
เรียนขับรถกระบะ
สอนขับรถเกียร์ธรรมดา ราคา
เรียนขับรถ
ล้างรถที่ไหนดี
กีต้าร์คลาสสิค
ขายกีต้าร์คลาสสิค
กีต้าร์คลาสสิค ราคา
ร้านขายเปียโน