Author Topic: ตัวอย่างแบบฟอร์ม หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน แบบที่ 3 ตอนที่ 1  (Read 6854 times)

adminadth

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 96
    • View Profile
    • รีวิวเกมส์
สัญญากู้เงิน

ทำที่…………………………………

วันที่……….เดือน………………พ.ศ………….

   ข้าพเจ้า……………………………………………………..อายุ……………….ปี  ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่……………..ถนน……………………..ตำบล………………………..อำเภอ………………………..
จังหวัด………………………..ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่………………………..
…………………………….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้”  เพื่อเป็นหลักฐานว่า :-
   ข้อ 1.  ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวน……………บาท (……………………………………….)
ซึ่งผู้กู้ได้รับจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนในขณะทำสัญญานี้แล้ว
   ข้อ 2.  ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้สำหรับเงินกู้จำนวนที่กล่าวแล้วในอัตราร้อยละ…………..ต่อปี
กำหนดส่งเป็นรายเดือนทุก ๆ วันที่ …………..ของเดือน  ภายในเวลาทำงาน ณ สำนักงานของผู้ให้กู้  แต่ถ้า
วันกำหนดส่งดอกเบี้ยเช่นว่านี้  ตรงกับวันหยุดงานของผู้ให้กู้ก็ให้เลื่อนไปส่งในวันเปิดทำงานที่ถัดไป
   ข้อ 3.  การให้กู้และกู้ตามหนังสือนี้ ให้เป็นไปตามประเพณีของธนาคาร ฉะนั้นหากว่าผู้กู้ผิดนัดไม่ส่งดอกเบี้ยตามอัตราและกำหนดที่กล่าวมาในข้อ 2. โดยผู้ให้กู้จะได้เรียกร้องทวงถามหรือไม่ก็ตาม ผู้กู้ยินยอมให้ดอกเบี้ยที่ค้างชำระนั้นทบเข้ากับต้นเงินทันทีที่ค้างชำระเป็นคราว ๆ ไป และยอมให้ผู้กู้คิดเอาจำนวนเงินซึ่งรวมดอกเบี้ยทบเข้ากับต้นเงินว่านี้  เป็นต้นเงินอันผู้กู้จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราเดียวกัน และมีกำหนดชำระอย่างเดียวกันกับที่ระบุไว้ในข้อ 2.
   ข้อ 4.  ผู้กู้จะชำระหนี้ตามสัญญานี้ภายในวันที่……….เดือน…………………พ.ศ.…………………
แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามสัญญานี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดที่กล่าวมาก็ได้ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร และโดยมิพักต้องแจงแสดงเหตุผู้กู้สัญญาว่าในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกร้องดังกล่าวมาแล้ว ผู้กู้จะชำระหนี้ตามคำเรียกร้องโดยมิอิดเอื้อน
   ข้อ 5.  ถ้าหากว่ามีเงินของผู้กู้ และ/หรือเงินที่ผู้กู้เป็นเจ้าของร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจำนวนเดียวหรือหลายจำนวน ฝากอยู่กับธนาคาร ไม่ว่าจะมีอยู่หรือฝากอยู่ที่สำนักงานใหญ่  และ/หรือสำนักงานสาขาใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นบัญชีฝากกระแสรายวัน ฝากสะสม ฝากประจำ  และ/หรือบัญชีอื่น ๆ และ/หรือมีเงินของผู้กู้  และ/หรือเงินที่ผู้กู้เป็นเจ้าของร่วมกับผู้อื่นอยู่ในมือ  ในความครอบครองในการดูแลรักษา  และ/หรืออยู่ในอำนาจสั่งการของธนาคาร ไม่ว่าธนาคารจะได้เงิน ได้การครอบครองดูแลรักษา  และ/หรือได้อำนาจสั่งการนี้มาโดยทางใดผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารหักเอาเงินที่กล่าวนั้น ๆ มาใช้หนี้  และ/หรือความรับผิดชอบของผู้กู้สัญญานี้ทั้งหมดและยินยอมให้ธนาคารหักได้ทุกเวลาที่ธนาคารจะเห็นสมควร ไม่ว่าหนี้และ/หรือความรับผิดชอบของผู้กู้ตามสัญญานี้จะถึงกำหนดที่จะต้องชำระแล้ว หรือยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือธนาคารเห็นสมควรเรียกร้องให้ชำระก่อนกำหนดดังที่กล่าวในข้อ 4. ข้างต้น เว้นแต่สำหรับเงินที่ผู้กู้มีส่วนเป็นเจ้าของร่วมกับผู้อื่นนั้น ทั้งนี้โดยธนาคารไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้กู้ทราบถึงการที่จะหักหนี้ดังกล่าวมานั้นด้วย
   ข้อ 6.  ถ้าผู้กู้ผิดนัดในข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้  ผู้กู้ยอมรับผิดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้นบรรดาที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับอันเนื่องมาจากความผิดนัดของผู้กู้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือนเรียกร้องทวงถามดำเนินคดี และบังคับการชำระหนี้ด้วย  จนเต็มจำนวนทุกอย่างทุกประการ
   ข้อ 7.  เพื่อความเชื่อถือที่ผู้ให้กู้ยอมให้กู้ และจ่ายเงินกู้ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้กู้ ผู้กู้ขอมอบ……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้เป็นจำนำโดยผู้กู้ขอให้คำรับรองและสัญญาว่า ทรัพย์สินที่ได้นำมามอบไว้แก่ผู้ให้กู้นี้เป็นทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้โดยชอบและโดยเด็ดขาดแต่ผู้เดียว ผู้กู้มิได้นำไปจำนอง จำนำ หรือนำไปวางไว้เป็นประกันแก่ผู้อื่นก่อนแล้ว ทั้งเป็นทรัพย์สินที่ปราศจากภาระข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น
   ข้อ 8.  ทรัพย์สินที่ได้มอบไว้กับผู้ให้กู้ดังกล่าวในข้อ 7 นั้น ผู้กู้และผู้ให้กู้ตกลงกันว่าถึงหากว่าทรัพย์สินนั้นยังเก็บรักษาไว้ในสถานที่ของผู้กู้หรือในสถานที่ของตัวแทน หรือผู้รับฝากของผู้กู้ก็ดี หรือผู้กู้หรือตัวแทนหรือผู้รับฝากของผู้กู้ยังเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินนั้นอยู่ก็ดี ให้ถือว่าได้เก็บรักษาไว้แทน และในนามของผู้ให้กู้ทั้งสิ้น ผู้กู้หรือตัวแทนหรือผู้รับฝากของผู้กู้มีฐานะเป็นผู้รับฝากเท่านั้น อนึ่ง ในการเก็บรักษานั้นจะย้ายไปเก็บ ณ สถานที่อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ให้กู้เป็นหนังสือไม่ได้ และถ้าเกิดการเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ทรัพย์สินเหล่านี้ ผู้กู้ยอมรับผิดชดใช้ให้แก่ผู้ให้กู้ทั้งสิ้น ทั้งผู้กู้จะไม่คิดค่าบำรุงรักษาหรือบำเหน็จในการนี้จากผู้ให้กู้
   ข้อ 9.  ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลาในสัญญานี้ ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะเอาทรัพย์สินที่จำนำออกขายทอดตลาดได้  เมื่อพ้นกำหนดสามวัน  นับแต่วันผิดนัด  โดยให้ถือเอากำหนดในสัญญานี้เป็นคำบอกกล่าวอันถูกต้องในการให้ผู้กู้ชำระหนี้  เมื่อขายแล้วผู้กู้ยอมให้หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจากทรัพย์สินที่ขายได้เงินเหลือสุทธิจึงให้ชำระดอกเบี้ยและต้นเงินแก่ผู้ให้กู้และหากเงินสุทธิที่ขายได้ไม่พอชำระหนี้ยังขาดอีกมากน้อยเท่าใด  ผู้กู้ยอมใช้ให้ครบถ้วน
   ข้อ 10.  ค่าอากรแสตมป์ปิดสัญญานี้  รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าอากรในการจดทะเบียนนิติกรรม  เพื่อเป็นประกันหนี้และไถ่ถอน (ถ้ามี) ผู้กู้ยินยอมออกให้ฝ่ายเดียวทั้งสิ้น
Marvel Future Fight
Marvel Future Fight
ข้อมูลเกมส์
ข้อมูลเกมส์
Daisukiyummy
วิธีทำและส่วนผสมทาร์ตผลไม้
วิธีทำและส่วนผสมพายลูกตาล
วิธีทำและส่วนผสมขนมปังไส้ไก่
เมนูวิธีทำและส่วนผสมปูเค็มต้มกะทิ (Salty crab Tgmkati)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมแกงมัสมั่นเนื้อวัว (Massaman beef curry)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมพะแนงไก่ (Curry Chicken)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมผัดเผ็ดไก่ (Spicy Chicken)
เสื้อผ้าผู้หญิง
เครื่องสำอางค์
จุดตำหนิหลวงพ่อแดง
สอนขับรถ
ขายเปียโน
สอนดนตรี
สอนขับรถยนต์
สอนขับรถ ราคา
สอนขับรถ พร้อมใบขับขี่ ราคา
โรงเรียนสอนขับรถ อนุเสาวรีย์ชัย
เรียนขับรถ ราคาถูก
เรียนขับรถกระบะ
สอนขับรถเกียร์ธรรมดา ราคา
เรียนขับรถ
ล้างรถที่ไหนดี
กีต้าร์คลาสสิค
ขายกีต้าร์คลาสสิค
กีต้าร์คลาสสิค ราคา
ร้านขายเปียโน