Author Topic: ตัวอย่างแบบฟอร์ม หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน แบบที่ 4  (Read 6174 times)

adminadth

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 96
    • View Profile
    • รีวิวเกมส์
สัญญากู้เงิน   

      ทำที่………………………………………..

วันที่………เดือน……………….พ.ศ…………

   สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง…………………………………อายุ…………ปี  อยู่บ้านเลขที่……………..
ตรอก/ซอย…………………………………………………..ถนน……………………………………………ตำบล/แขวง………………………………………………..อำเภอ/เขต……………………………………….
จังหวัด………………………………………….โทรศัพท์………………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
จะเรียกว่า “ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่งกับ……………………………………..อายุ………...ปี  อยู่บ้านเลขที่……………...ตรอก/ซอย…………………………………………………..ถนน…………………………………………....ตำบล/แขวง………………………………………………..อำเภอ/เขต………………………………………จังหวัด………………………………………….โทรศัพท์………………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้”  อีกฝ่ายหนึ่ง  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้
   ข้อ 1.  ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้และผู้กู้ตกลงกู้เงินจากผู้ได้กู้เป็นจำนวน………………………………...บาท
(…………………………………………………)  โดยผู้กู้ได้รับเงินที่กู้ไว้ครบถ้วนแล้วในขณะทำสัญญานี้
   ข้อ 2.  ผู้กู้ตกลงที่จะชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ……ต่อปีและถ้าต่อไปหากผู้ให้กู้ประสงค์จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยซึ่งไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้วผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ย โดยไม่โต้แย้งแต่ประการใด ๆ และให้มีผลบังคับทันทีเมื่อให้กู้แจ้งอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดใหม่นั้นแก่ผู้กู้แล้ว
   ข้อ 3.  ผู้กู้ตกลงว่าจะชำระดอกเบี้ย  โดยผ่อนชำระเป็นงวด ๆ จำนวน………………...งวด  เป็นเงินงวดละ………………….บาท  ( ……………………………………………….. )  ซึ่งแต่ละงวดจะต้องชำระภายในวันที่…………..ของเดือนปฏิทิน   นับตั้งแต่งวดวันที่…………….เดือน……………………………พ.ศ…………เป็นต้นไป  แต่ทั้งนี้ผู้กู้ตกลงที่จะชำระหนี้  ตามสัญญานี้ให้ครบถ้วนทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยภายใน วันที่…………เดือน……………………………..พ.ศ…………
   อนึ่งการกำหนดเวลาชำระหนี้ดังกล่าวในวรรคก่อนไม่ตัดสิทธิผู้ให้กู้ที่จะเรียกให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยพลันโดยมิจำกัดต้องได้รับความยินยอมจากผู้กู้ก่อน ซึ่งผู้กู้ตกลงจะชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ภายในกำหนด…………วัน นับแต่วันที่ผู้ให้กู้เรียกให้ชำระตามวรรคนี้
   ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นเวลาหนึ่งปี ผู้กู้ยินยอมให้ทบจำนวนดอกเบี้ยที่ค้างชำระเข้าเป็นต้นเงินในวันที่ครบกำหนดหนึ่งปีนั้น และผู้กู้ต้องเสียดอกเบี้ยในเงินต้นจำนวนใหม่ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดหนึ่งปีตลอดไปในอัตราเดียวกับที่กำหนดในข้อ 2. จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
   ข้อ 4.  หากผู้กู้ผิดนัดไม่ส่งดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 3. ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้เรียกชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมดคืนได้ทันทีแม้จะยังไม่ถึงกำหนดชำระก็ตาม
   ข้อ 5.  ผู้กู้สัญญาว่า หากผู้กู้ย้ายภูมิลำเนาจากที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ผู้กู้จะแจ้งที่อยู่ใหม่ให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือ
   ข้อ 6.  หากผู้กู้ผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งแห่งสัญญานี้ ผู้กู้ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายบรรดาที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับอันเนื่องจากการผิดข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือน ทวงถามให้ชำระหนี้ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้ชำระหนี้ตามสัญญานี้  ให้แก่ผู้ให้กู้ด้วย
   ข้อ 7.  เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามสัญญานี้ ผู้กู้ได้มอบ…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
ให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้เป็นประกันจนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับชำระหนี้ตามสัญญานี้จนเต็มจำนวน ซึ่งผู้กู้ขอรับรองว่าทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นประกัน เป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวของผู้กู้และเป็นทรัพย์สินที่ปราศจากภาระติดพันใด ๆ หรือผู้กู้ได้ให้ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………...
เข้าทำสัญญาค้ำประกันการกู้เงินตามสัญญานี้ ดังปรากฏรายละเอียดในสัญญาค้ำประกัน
   ข้อ 8.  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้นำคดีขึ้นสู่ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในเขต
กรุงเทพมหานครหากมีกรณีพิพาทอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้

   สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกันให้คู่สัญญายึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ…………………………………..ผู้กู้      ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้กู้
       (                     )              (                                                               )

ลงชื่อ………………………………….พยาน   ลงชื่อ……………………………………….พยาน
       (                    )                          (                                                               )
Marvel Future Fight
Marvel Future Fight
ข้อมูลเกมส์
ข้อมูลเกมส์
Daisukiyummy
วิธีทำและส่วนผสมทาร์ตผลไม้
วิธีทำและส่วนผสมพายลูกตาล
วิธีทำและส่วนผสมขนมปังไส้ไก่
เมนูวิธีทำและส่วนผสมปูเค็มต้มกะทิ (Salty crab Tgmkati)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมแกงมัสมั่นเนื้อวัว (Massaman beef curry)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมพะแนงไก่ (Curry Chicken)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมผัดเผ็ดไก่ (Spicy Chicken)
เสื้อผ้าผู้หญิง
เครื่องสำอางค์
จุดตำหนิหลวงพ่อแดง
สอนขับรถ
ขายเปียโน
สอนดนตรี
สอนขับรถยนต์
สอนขับรถ ราคา
สอนขับรถ พร้อมใบขับขี่ ราคา
โรงเรียนสอนขับรถ อนุเสาวรีย์ชัย
เรียนขับรถ ราคาถูก
เรียนขับรถกระบะ
สอนขับรถเกียร์ธรรมดา ราคา
เรียนขับรถ
ล้างรถที่ไหนดี
กีต้าร์คลาสสิค
ขายกีต้าร์คลาสสิค
กีต้าร์คลาสสิค ราคา
ร้านขายเปียโน