Author Topic: ตัวอย่างแบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน(ทั่วไป)  (Read 9167 times)

adminadth

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 96
    • View Profile
    • รีวิวเกมส์
สัญญากู้ยืมเงิน  ( ทั่วไป )

   สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่………………..เดือน…………………………พ.ศ…………………..
ณ  วันที่………….ถนน……………….แขวง…………………….เขต…………………….กรุงเทพมหานคร
ระหว่างข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………….
อยู่บ้านเลขที่…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  ผู้กู้  ฝ่ายหนึ่ง
กับข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………….
อยู่บ้านเลขที่…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  ผู้ให้กู้  อีกฝ่ายหนึ่ง
   ทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญาดังต่อไปนี้
   ข้อ 1.  ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นเงิน……………….บาท (………………………………………)
โดยในวันทำสัญญานี้ผู้กู้ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้ว และตกลงว่าจะชำระคืนเงินให้กับผู้ให้กู้ภายในวันที่…….
เดือน………………………….พ.ศ…………..
   ข้อ 2.  ผู้กู้ตกลงจะให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ  15 ต่อปี  และตกลงจะชำระดอกเบี้ยให้ทุก ๆ เดือน   
   ข้อ 3.  เงื่อนไขตกลงอื่น ๆ  ( หากมี )
   ผู้ให้กู้ยอมให้ผู้ชำระหนี้เงินกู้เป็นข้าวเปลือก  โดยกำหนดราคาเกวียนละ……………………….บาท
(…………………………………….) โดยให้ถือราคาตามที่ทางราชการกำหนดในขณะที่มีการชำระหนี้รายนี้
   ข้อ 4.  ในการกู้ยืมตามสัญญานี้ผู้กู้ได้นำหลักทรัพย์เป็นประกันให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้คือ
………………………………………………………………………………………….
   ………………………………………………………………………………………………………..
   ……………………………………………………………………………………………………....
   …………………….
   …………………………………………………………………………………………………….
   ………………………………
หลักทรัพย์ดังกล่าวผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  ไม่มีภาระติดพันใด ๆ
   ในวันทำสัญญานี้ผู้ให้กู้ได้ยึดถือหลักประกันที่ผู้ส่งมอบให้แล้ว และผู้ให้กู้จะคืนให้เมื่อผู้กู้ได้ชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
   ข้อ 5.  หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ยินยอมให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องศาลบังคับคดี และยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการดำเนินคดีและบังคับคดีได้อีกโสดหนึ่งด้วย
   เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้วตรงตามความประสงค์ของคู่สัญญา  ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ………………………………….ผู้กู้

ลงชื่อ………………………………….ผู้ให้กู้

ลงชื่อ………………………………….พยาน

ลงชื่อ………………………………….พยาน / ผู้พิมพ์
Marvel Future Fight
Marvel Future Fight
ข้อมูลเกมส์
ข้อมูลเกมส์
Daisukiyummy
วิธีทำและส่วนผสมทาร์ตผลไม้
วิธีทำและส่วนผสมพายลูกตาล
วิธีทำและส่วนผสมขนมปังไส้ไก่
เมนูวิธีทำและส่วนผสมปูเค็มต้มกะทิ (Salty crab Tgmkati)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมแกงมัสมั่นเนื้อวัว (Massaman beef curry)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมพะแนงไก่ (Curry Chicken)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมผัดเผ็ดไก่ (Spicy Chicken)
เสื้อผ้าผู้หญิง
เครื่องสำอางค์
จุดตำหนิหลวงพ่อแดง
สอนขับรถ
ขายเปียโน
สอนดนตรี
สอนขับรถยนต์
สอนขับรถ ราคา
สอนขับรถ พร้อมใบขับขี่ ราคา
โรงเรียนสอนขับรถ อนุเสาวรีย์ชัย
เรียนขับรถ ราคาถูก
เรียนขับรถกระบะ
สอนขับรถเกียร์ธรรมดา ราคา
เรียนขับรถ
ล้างรถที่ไหนดี
กีต้าร์คลาสสิค
ขายกีต้าร์คลาสสิค
กีต้าร์คลาสสิค ราคา
ร้านขายเปียโน